Deutsch macht Spass

Aktualności

Konkursy

DSD I

Dodatkowe materiały

Prace uczniów

Ciekawe linki

Aktualności:

Serdecznie witamy wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę. Znajdziecie tutaj informacje związane z j. niemieckim w naszej szkole. Zachęcamy wszystkich uczniów do współpracy.

Herzlich willkommen auf unserer Seite. Hier findet ihr wichtige Informationen über den Deutschunterricht an unserer Schule.
Wir laden alle Schüler zur Mitarbeit ein!

Die Bildungsmanagerin des Instituts für Auslandsbeziehungen, Eva Heydeck, und Aneta Strzałka, Praktikantin beim VdG, besuchten am 7.April unser Gymnasium.
In einem Interview beantworteten sie Fragen, die von den Schülern der Klassen I a und II a gestellt wurden. Die Gymnasiasten haben sich früher auf dieses Gespräch vorbereitet, um dann die Gelegenheit, sich mit einer Muttersprachlerin zu unterhalten, richtig zu nutzen. Dabei haben die beiden Gäste auch Projekte für deutschsprachige Jugendliche präsentiert.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Konkursy:

Uczniowie Naszego gimnazjum co roku biorą liczny udział w konkursach z języka niemieckiego, niejednokrotnie osiągając znakomite wyniki.

Do tej pory wzięliśmy udział w następujących konkursach:

  • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów
  • Konkurs recytatorski “Młodzież recytuje poezję”
  • “ Jarmark bożonarodzeniowy”
  • Ogólnopolski konkurs literacki “ In der Sprache des Herzens”

Jedes Jahr nehmen unsere Schűler mit Erfolg an vielen Deutschwettbewerben teil.

Bis jetzt nahmen sie an folgenden Wettbewerben teil:

  • Polenweiter Literarischer Wettbewerb “ In der Sprache des Herzens“
  • Rezitationswettbewerb "Jugend trägt Gedichte vor"
  • “Weihnachtsmarkt“
  • Wettbewerb der deutschen Sprache fűr Gymnasiasten

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

DSD I

Od roku szkolnego 2010/2011 nasza szkoła będzie przygotowywała uczniów do egzaminu z języka niemieckiego “ Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD I”

Co to jest DSD?

DSD C1 jest najwyższym poziomem egzaminu z języka niemieckiego, jaki mogą osiągnąć uczniowie poza granicami Niemiec.

DSD B1 jest niższym poziomem tegoż egzaminu, do którego przystępują w Polsce uczniowie gimnazjum.

Dlaczego warto zdawać DSD?

DSD to świadectwo językowe umożliwiające podjęcie studiów w Niemczech, pomaga

ubiegać się o stypendium, zwiększa szanse na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

Uczniowie przygotowujący się mają szanse uzyskać stypendium w Niemczech. Co

roku kilka osób z Polski, które najlepiej zdały egzamin, uzyskują pięcioletnie stypendia na wybrane przez siebie studia w Niemczech.

Przygotowanie do DSD to nauka zgodnie z międzynarodowymi standardami i nowoczesnymi metodami, motywacja do systematycznej, efektywnej pracy - także samodzielnej.

W 2008 roku na całym świecie do tego egzaminu przystąpiło 33 000 uczniów, zaś w 2009 roku około 35 000.

Jak wygląda egzamin DSD?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

W trakcie egzaminu sprawdzane są wszystkie cztery sprawności językowe: słuchanie,

czytanie, pisanie i mówienie, które oceniane są równoważnie - po 25% (4 x 24 punkty).

Część pisemna składa się z : słuchania (HV); czytania (LV) oraz pisania (SK). W części dotyczącej pisania uczeń musi wykazać się umiejętnością: analizy przedstawionego tekstu i grafiki lub statystyki; interpretacji; argumentowania za i przeciw; wyrażania opinii. Część pisemna sprawdzana jest w Niemczech.

Część ustna odbywa się w szkole, składa się z 2 części, w pierwszej uczeń otrzymuje wybrany dla niego przez nauczyciela temat/impuls- zestaw haseł, po 20 minutach przygotowania prezentuje go i odpowiada na pytania komisji.

W etapie następnym prezentuje wybrany przez siebie rok wcześniej temat. Do prezentacji może wykorzystać plakat, może także przygotować ją w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu power point itp.. Po zakończeniu prezentacji odpowiada na pytania komisji.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin pisemny C1 odbywa się w każdego roku w grudniu, zaś część ustna w styczniu.

Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas trzecich liceum. Wybór terminu sprzyja treningowi

przed egzaminem maturalnym. Natomiast egzamin B1 przeprowadzany jest w marcu.

Egzamin przeprowadzany jest tego samego dnia na całym świecie

Ile kosztuje DSD?

Egzamin jest bezpłatny.

Co oznaczają symbole C1 i B1?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka na każdym poziomie nauczania, umożliwiają porównywanie egzaminów. Osoba posługująca się językiem na poziomie:

POZIOM

POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy)Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym życie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Potrafi-w szerokim zakresie tematów- formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Kto organizuje DSD?

Dyplom jest wspólnym przedsięwzięciem federacji i krajów związkowych Niemiec.
Przeprowadzanie, zgoda na przeprowadzanie i zapewnianie jakości oraz wszelkie regulacje leżą w gestii Centralnej Komisji Niemieckiego Dyplomu Językowego przy Konferencji Ministrów Oświaty (Kultusministerkonferenz). Komisja Centralna z siedzibą w Bonn opracowuje zadania egzaminacyjne w części pisemnej ustnej.

Ab dem Schuljahr 2010/2011 werden wir unsere Schűler zu der Prűfung “Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD I“ vorbereiten.
Näheres zum Thema DSD I finden Sie unter diesen Adressen:
http://www.auslandschulwesen.de/
http://www.pasch-net.de/

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Dodatkowe materiały

Tutaj znajdziecie dodatkowe materiały do nauki języka niemieckiego, które mogą pomóc wam powtórzyć i utrwalić słownictwo oraz gramatykę. Zadania na tej stronie to doskonała powtórka przed sprawdzianem.

Hier findet ihr zusätzliche Materialien zum Deutschlernen.

"Bank" - lekcja powtórzeniowa - pobierz plik w formacie .doc
"Beruhmte Deutsche" - pobierz plik w formacie .doc
"DIE SCHULE" - pobierz plik w formacie .doc
"Liczby" - pobierz plik w formacie .doc

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Prace uczniów

Pragniemy zaprezentować wszystkim odwiedzającym tę stronę prace naszych uczniów, w szczególności przygotowane przez nich prezentacje, plakaty bądź też inne materiały.

Hier findet ihr Arbeiten von unseren Schűlern, d.h. Poster, PowerPoint-Präsentationen und andere sehenswerte Hausarbeiten.

"Sucht" - pobierz plik w formacie .pptx
"Hessen" - pobierz plik w formacie .ppt
"Sachsen" - pobierz plik w formacie .pptx
"Schleswig - Holstein" - pobierz plik w formacie .pptx
"Die erste unglückliche Liebe" - pobierz plik w formacie .doc
"Ein Märchen über eine verzauberte Prinzessin und einen Riesen" - pobierz plik w formacie .doc
"Silvester lässt es richtig krachen!" - pobierz plik w formacie .doc
"Der kleine Zahlenteufel im Gymnasium" - pobierz plik w formacie .doc
"Was ist nur passiert?" - pobierz plik w formacie .doc

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Ciekawe linki

Strony edukacyjne:

http://perfektniemiecki.net/

http://www.jniemiecki.pl/

http://www.daf-portal.de/

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/

http://niemiecki.cp.win.pl/

http://www.filo.pl/niemiecki/

http://www.deutsch.edu.pl/

/www.br-online.de/kinder

www.geo.de/GEOlino

www.twojniemiecki.pl/

Wydawnictwa:

www.wsip.pl/

www.hueber.de

www.hueber.pl

www.lektorklett.com.pl

www.langenscheidt.pl/

wydawnictwo.pwn.pl/

POWRÓT DO SPISU TREŚCI